Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha tegese utawa meh padha dianggo bebarengan.

Tuladha tembung saroja :

Abang mbranang

Adi luhung

Adhem njekut

Ajur mumur

Akal budi

Amrik minging

Andhap asor

Angkat junjung

Arum wangi

Ayem tentrem

Asih tresna

Babak belur

Babak bundhas

Bagas waras

Bagya mulya

Bala koswa

Bapa biyung

Baya pakewuh

Bayu bajra

Bibit kawit

Berkah pangestu

Biru kecu

Blaka suta

Bobot timbang

Bojana andrawina

Budi pakarti

Cancut taliwanda

Campur adhuk

Campur bawur

Candhak cekel

Ciri wanci

Colong jupuk

Cukat trengginas

Dana driyah

Dana weweh

Darma bekti

Dhawuh pangandika

Dhawuh timbalan

Dhedhep tidhem

Dhodhok seleh

Donga puji

Edi peni

Eguh pratikel

Gagah prakosa

Galap gangsul

Gandhes luwes

Gemi setiti

Gendhon rukon

Gethok tular

Gilir gumanti

Girang gumuyu

Godha rencana

Guyub rukun

Iguh pratikel

Idi palilah

Jalma manungsa

Japa mantra

Jebat kasturi

Jejel riyel

Jungkir walik

Kadang kadeyan

Kadhang kala

Kajen karingan

Kasep lalu

Kempal manunggal

Kepalu kepenthung

Kepalu ketutu

Kesampar kesandhung

Ketekuk kringkel

Kocap kacarita

Kongas ngambar

Kukuh bakuh

Labuh labet

Lagak lageyan

Lagak lagu

Lalu lunges

Lega lila

Lara lapa

Lara branta

Lila legawa

Lir pendah

Malang megung

Mobah mosik

Mudha dama

Mudha pinging

Mudha punggung

Mudha taruna

Mukti wibawa

Mula buka

Mulang muruk

Murub mubyar

Nistha papa

Njarah rayah

Nyampar nyandhung

Owah gingsir

Papa cintraka

Pasang rakit

Peteng ndhedhet

Pokal gawe

Puji pandonga

Putih memplak

Rahayu slamet

Rame gumuruh

Rebut dhucung

Reka daya

Remuk rempu

Sabar drana

Sanak kadang

Sanak sedulur

Sambat sebut

Sambung rapet

Sapa aruh

Sato kewan

Sayuk rukun

Sekti mandraguna

Sembah sujud

Sembah sungkem

Setya tuhu

Sisik melik

Sisip sembir

Solah bawa

Solah tingkah

Sotya retna

Suka rena

Tambal sulam

Tandang grayang

Tandang tanduk

Tanem tuwuh

Tangga teparo

Tapa brata

Tata krama

Tata rakit

Tata trapsila

Tedheng aling-aling

Teguh santosa

Tepa palupi

Tepa tuladha

Terang trawaca

Tindak tanduk

Tingkah laku

Tumpang tindhih

Ubeng inger

Undha usuk

Utang selang

Was sumelang

Wadya bala

Watak wantu

Welas asih

Wiring isin

Wor suh

Wulang wuruk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!