Jinising Gatra Katrangan

Gatra katrangan yaiku perangan ukara sing menehi katrangan marang jejer, wasesa, utawa lesan.

Warna-warnane katrangan iku ana 12, yaiku :

1. Katrangan titi mangsa / wayah / wektu (keterangan waktu)
Tuladha :

Jihan sinau ing sekolahan saben dina.
Mau bengi aku nonton wayang.

2. Katrangan panggonan/papan (keterangan tempat)
Tuladha :
 
Meyla blanja janganan ing pasar.
Bapak kondur saka Semarang.
 
3. Katrangan cacah/jumlah/wilangan (keterangan jumlah)
Tuladha :
Aku ngingu sapi papat wedhus lima.
Murid kelas 9A kabeh ana telun puluh.

4. Katrangan karana/lantaran/sebab (keterangan sebab)
Tuladha :

Siska ora mlebu sekolah amarga lara ngelu.
Erna lan Erlin ora melu piknik amarga bapak ora marengake.

5. Katrangan akibat (keterangan akibat)
Tuladha :

Wiji iku kerep mbolos, mula ketinggalan sinaune.
Siswanto ditinggal menyang semarang, mula nangis wae.

6. Katrangan sarana/piranti (keterangan alat)
Tuladha :

Nurul ngonceki pelem nganggo peso.
Pak Tani nggarap sawah nganggo traktor.

7. Katrangan kaanan (keterangan keadaan/sifat)
Tuladha :

Kutha Jakarta hawane panas.
Listiyani ngguyu kepingkel-pingkel.

8. Katrangan sedya/kekarepan/maksud (keterangan tujuan)
Tuladha :

Dewi sinau mempeng supaya pinter.
Jogane disaponi supaya resik.

9. Katrangan ubaya (keterangan syarat)
Tuladha :

Dilawati pareng ndherek menyang pasar, anggere ora rewel.
Puguh arep ditukokake sepdha motor,anggere juwara siji.

10. Katrangan asal (keterangan asal)
Tuladha :

Rahma gawe peyek saka kacang.
Parjo dolanan jaranan saka papah gedhang.

11. Katrangan wewatesan (keterangan pembatasan)
Tuladha :

Para siswa klas IX wis padha mlebu, kajaba Belasafitri.
Para tamu besan wis padha rawuh, kajaba Pak Siswoyo.

12. Katrangan katemtuan (keterangan kepastian)
Tuladha :

Sing sapa bae kang nglanggar tata tertib sekolah, mesthi diwenehi ukuman.
Sapa wae yen numpak sepedha motor ora nganggo helm,mesthi ditilang.

Don`t copy text!