Araning Godhong
01. gódhóng arèn
02. gódhóng asêm
03. gódhóng cócór bèbèk
04. gódhóng dhadhap
05. gódhóng gêdhang ènóm
06. gódhóng gêdhang tuwå
07. gódhóng gêdhang garíng
08. gódhóng gêbang
09. gódhóng jambé
10. gódhóng jarak
11. gódhóng jarak kêbo
12. gódhóng jati
13. gódhóng kacang bról
14. gódhóng kacang lanjaran
15. gódhóng katès
16. gódhóng kêcipír
17. gódhóng kélor
18. gódhóng kêmladhéyan
19. gódhóng kluwíh
20. gódhóng krambíl enom
21. gódhóng krambíl tuwå
22. gódhóng lêmpuyang
23. gódhóng lómbók
24. gódhóng mlinjo
25. gódhóng pari
26. gódhóng príng
27. gódhóng randhu
28. gódhóng siwalan
29. gódhóng talês (kimpúl)
30. gódhóng têbu têlês
31. gódhóng têbu garíng
32. gódhóng téla
33. gódhóng turi
34. gódhóng walúh
35. gódhóng widårå putíh
36. gódhóng wuni

dliring
sinom
tibå urip
tåwå
pupús
ujungan
klaras
kajang
pracat, dèdèl
blêdhèg
lomah-lamèh
jómpóng
rèndèng
lêmbayung
gamplèng
cêthèthèt
limaran
kumudå
kléyang
janúr
blarak
liríh
sabrang
êso
damèn
êlarmanyurå
bålådewå
lontar
lumbu
mómól
rapak
jlegór
pethúk
lomah-lamèh
trawas
mojar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *