Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat bertemu kembali  dengan saya di Blog Dwija Gumilar “Nguri-uri Basa Jawa”.

Anak-anakku,siswa-siswi dan para pecinta Bahasa Jawa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita rakyat  yaitu tentang legendha.

Apa yang di maksud legendha dan apa saja contohnya? mari di simak artikel di bawah ini!

Legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos.Oleh karena itu, legenda sering kali dianggap sebagai “Sejarah” kolektif (folk history). Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi sehingga sering kali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Oleh karena itu, jika legenda hendak dipergunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah, maka legenda harus dibersihkan terlebih dahulu bagian-bagiannya dari yang mengandung sifat-sifat folklore.

Menurut Buku Sari Kata Bahasa Indonesia, Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal usul terjadinya suatu tempat. Contohnya: Sangkuriang, Batu Menangis, dan Legenda Pulau Giliraja.

Menurut Pudentia legenda adalah cerita yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral yang juga membedakannya dengan mite. Dalam KBBI 2005,legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Menurut Emeis, legenda adalah cerita kuno yang setengah berdasarkan sejarah dan yang setengah lagi berdasarkan angan-angan. Menurut William R. Bascom, legenda adalah cerita yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mitos, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Menurut Hooykaas,legenda adalah dongeng tentang hal-hal yang berdasarkan sejarah yang mengandung sesuatu hal yang ajaib atau kejadian yang menandakan kesaktian.

Legendha Yaiku dongeng kang gegayutan karo dumadine alam kang ceritane mung digathuk-gathukake.
Tuladha :

  • Dongeng Bledug Kuwu
  • Dongeng Rawa Pening
  • Dongeng  Tangkupan Perahu
  • Dongeng Asal-usule Blora
  • Dongeng Kedhung Putri
  • Dongeng Kali Lusi
  • lan sapanunggalane

Ing ngisor iki tuladhane crita legendha, ayo diwaca bebarengan!

Tuladha Legendha 1 !

LEGENDA KEDHUNG PUTRI

(RANDUBLATUNG)

Kedhung Putri  iku situs budaya  kang nyimpen misteri zaman biyen, malah rada-rada cedhak karo mistik. Manut sing padha crita kedhung iki  asring dienggo adus  Citro Wati putri raja Purwocarito sing ayu banget.

        Zaman biyen ana dhaerah sing jenenge Negara Purwocarito ( Saiki Desa Gumeng ) sing dipimpin Raja Dian Gondo Kusumo, duwe prameswari Roro Girah, duwe putra 3 yaiku  Citro Menggolo, Citro Kusumo lan Citro Wati.

     Putrane raja Dian Gondo Kusumo diparingi panguwasa nguwasani telung kerajaan. Citro Menggolo kerajaane ing Mlumpang (saiki Desa Trembes), Citro Kusumo kerajaane ing Bale Kambang (saiki Desa Temetes) lan Citro Wati kerajaane ing Purwocarito (saiki Desa Gumeng).

         Citro Wati sing banget ayune mula akeh raja putra kang kepingin nglamar  Citro Wati. Nganti salah sawijining dina ana  raja kang arep nglamar Citro Wati yaiku Begede Katong saka kerajaan Pandan (saiki Desa Njetak Wanger, Ngawen) lan Jonggrang Prayungan saka kerajaan Atas Angin. Akhire dadi peperangan. Durung nganti ana sing menang lan kalah Citro Wati teka lan nolak panglamare raja loro mau yaiku Begede Katong dan Jonggrang Prayungan.

        Lara atine ditolak Citro Wati, Begede Katong muring-muring banjur nekakake angin lesus ngrusak negara Purwocarito. Akibate negara Purwocarito rusak kabeh.

          Begede Katong ora mandhek semono senajan tresnane ditolak Citro Wati. Dheweke  tetap budhal ana ing kerajaan Purwocarito maneh nglamar Citro Wati.  Tekan ing kana, Begede Katong weruh Citro Wati sendhang, Begede Katong gemeter nganti kemringet. Kringete netes dadi Banyu Tes, ing dhukuh Temetes. ”Sendhang tetes” nganti saiki dipercaya masyarakat bisa nambani penyakit.

Sabubare kuwi Begede Katong nerusake laku menyang Gunung Serangkang, dheweke ketemu karo Jonggrang Prayungan musuh bebuyutane. Dadi peperangan meneh. Peperangan iku nyebabake piranti kanggo lamaran kang digawa Begede Katong ambyar mencelat adoh. Bokor Kencana mencelat ngati tekan Desa Pengkol (Kec. Banjarejo) papan iku banjur dijenengi Kedhung Bokor. Suruhe mencelat tekan  Desa Banyu Urip banjur dijenengi Suruhan. Gemblonge sing wis diiris–iris mencelat tekan  Desa Temetes dijenengi Tiris, lan emban sing nggawa Bokor Kencana jenenge Denok mati lan dikubur ditengeri wit jati mula jati kang isih urip nganti saiki dijenengi “Jati Denok”.

Senajan Begede Katong meksa nglamar, Cito Wati tetap ora gelem nampa lamarane Begede Katong. Semono uga Begede Katong senajan ditolak lamarene, Begede Katong ora gelem mulih ing negarane.

         Citro Wati saben dina mesthi adus ing Kedhung sing saiki dijenengi  Kedhung Putri. Ngerti kaya mangko iku, Begede Katong banjur memba (malih) dadi iwak kutuk lan nyemplung ing kedhung kono. Pinuju Citro Wati ing kedhung,  dheweke weruh iwak kutuk, sing satemene malihane Begede Katong. Citro Wati seneng banget karo iwak kutuk iku. Amarga dolanan karo iwak kutuk iku Citro Wati dadi ngadhut.

          Citro Kusumo muring nalika ngerti Citro Wati ngandhut tanpa dimangerteni sapa bojone. Citro Kusuma banjur ngreka supaya Citro Wati nglairake liwat weteng sisih kiwa. Wetenge Citro Wati sisih kiwa banjur disuduk nganggo keris banjur lair anake Citro Wati kang awujud iwak kutuk.  Wiwit kedadian iku masyarakat dhusun Gumeng ora entuk mangan iwak kutuk jalaran keturanane Citro Wati.  Amarga disuduk keris Citro Wati semaput. Citro Kusumo golek banyu banjur disiramake Citro Wati, wusana  sadhar lan lan banyu kang kanggo nyiram  Citro Wati iku dijenengi Banyu  Urip.  Nganti saiki banyu urip  isih ana lan tetep dijaga lan  dipercaya bisa ngobati penyakit.

Sawise iku, Citro Wati nibakake prasetya  ora bakal palakrama lamun durung ketemu Joko Sayuto lan pengapit Joko Santoso. Citro Wati semedi ing Kedhung Putri karo ngenteni tekane  Joko Sayuto lan Joko Santoso.

          Cerita Legenda Kadhung Putri  isih keprungu ing masyarakat dhusun Gumeng iku salah sijine peninggalan budaya kang isih dijaga, dijaga alam lingkungane lan uga nilai-nilai  spiritual sing becik-becik.

Tegese Tembung :

NO

Tembung-tembung angel

Tegese

1

Prameswari

Garwane raja, dudu garwa selir.

2

Kedhung

Perangane kali kang jero banyune luwih akeh.

3

Ngandhut

Nggarbeni, mbobot, meteng.

4

Iwak kutuk

Iwak kaya dene dhendheng nanging gedhe basa Indonesiane (ikan gabus).

5

Prasetya

Sumpah, janji.

6

Pala krama

Rabi, kawin, nikah.

7

lamun

Yen

8

wusana

Akhire, pungkasane

9

Ngreka

Saka tembung “reka” dadi ngreka = ngatur.

10

Piranti

Uba rampai, alat, peralatan.

Tuladha Legendha 2 :

DUMADINE KALI LUSI

  Ing Kutha Blora ana kali sing ngubengi kutha. Kali iku mapan ing sisih wetan kutha Blora, mili ngidul menggok ngulon. Kali iku bablas ngulon, mlebu wewengkon  Purwodadi lan akhire ketemu Kali Serang. Kali iku jenenge Lusi. Piye dumadine kali iku, simaken crita ing ingisor iki.

          Zamane Prabu Sri Jayabaya, raja kerajaan Kediri, ana pawongan telu ngumbara, jenenge Ki Mranggi, Parta Gendul, lan Parta Balung. Sawise suwe ngumbara ninggalke Kediri, pawongan telu mau tekan alas jati ing Gunung Buhtak.. Ki Mranggi nyawang kiwa tengen papan kono karo mbatin yen cocok lamun manggon ing papan kono.

“Tak kira cocok lamun manggon ana kene, piye panemumu Parta Gendul?” Pitakone Ki Mranggi marang Parta Gendul.

“Aku setuju, Ki Mranggi,” jawab Parta Gendul.

Lha kowe  Parta Balung, apa kowe ya setuju yen awake dhewe manggon ana kene?” Ki Mranggi nyawang Parta Balung njaluk pasarujukan.

Tak kira ya mathuk yen manggon ana kene, aku setuju  Ki Mranggi,” jawabane Parta Balung.

Pungkasane, pawongan telu iku manggon ing alas jati  Gunung Butak kono.
bareng wis ana kono jebule ya wis ana wong kang manggon ana kono, yaiku Ki Bahurena. Nalika Ki Bahurena njupuk banyu ana ing sumber, dheweke weruh ana wong telu lagi nggawe omah ning njero alas. Ki Bahurena banjur nyedhak lan nepungake. “Dipun tepangaken, kula Bahurena.Menapa panjenengan badhe manggen wonten ngriki ?” Kula remen panjenengan manggen wonten ngriki dados kula gadhah tanggi. Ki Bahurena nyalamai Ki Mranggi, Parta Gendul dan Parta Balung.

“Matur nuwun Ki Bahurena. Kula pancen badhe manggen wonten Gunung Butak menika. Kula dhalah kanca-kanca menika saking Kediri,” jawabane Ki Mranggi. Banjur Ki Mranggi tetepungan lan nepungake kancane yaiku, Parta Gendul dan Parta Balung.

Nyumanggakaken menawi panjenengan badhe manggen wonten ngriki, awit sedaya ingkang wonten saklumahing bumi sakkureping langit menika kagunganipun Gusti. Dados sinten kemawon saged manggen wonten ngriki sauger boten nggagu makhluk ingkang wonten ngriki, ingkang awujud wit-witan utawi kewan.”

Inggih, Ki Bahurena, kula sakanca badhe ngugemi ngendika penjenengan.” Jawabe pawongan telu iku.

.        Pawongan telu iku banjur manggon ana ing Gunung buthak kono, seneng atine, tentrem uripe. Ki Mranggi meling karo Parta Gendul dan Parta Balung.
“Kabeh sing arep kok lakoni kandha aku luwih dhisik, sebab kowe sakloron sing ngajak aku. Aku lan kowe manggon ing kene durung suwe durung ngerti tenan thek kliwere papan iki. Lan dieling-eling welinge Ki Bahurena iku.” Ngono omonge Ki Mranggi marang Parta Kendul lan Parta Balung.

       Ing sawijining dina, Parta Balung kepengin nggawe prahu. Dheweke mubeng-mubeng ing sakiwa tengene papan kono, dheweke nyawang wit suren.

Lha iki wit sing tak goleki, cocok kanggo nggawe prahu,” batine Parta Balung. Parta Balung negor wit suren. Kabeh sing dilakoni Parta Balung tanpa dimangerteni Ki Mranggi. Sawise wit suren ditegor, Parta Balung banjur gawe prahu. Durung nganti rampung anggone nggawe prahu dumadakan udan deres karo angin lesus sedina suwengi suwene. Wektu udan deres kuwi ana ula naga. Ula naga iku mlaku ing njero lemah, lemah sing diliwati dadi kaya gunung-gunung cilik. Lemah sing diliwati padha longsor malih dadi lumpur sing mili mula dadi banjir lumpur. Kabeh kang katrajang banjir lumpur iku padha rubuh, wit-witan jati padha rubuh. Omah-omah kang ana ing ngisore gunung Buthak padha rubuh semana uga omahe Ki Mranggi dan Ki Bahurena. Ki Mranggi  nyawang omah-omah padha rusak kabeh, Ki Mranggi banjur ngucap :

Panggonan iki wis rusak kabeh, amarga katranjang banjir lumpur. Panggonan iki mbesuk kasebuta desa Coban. Tegese rusake desa iki ora liya cobane Gusti marang kawulane.

Ki Mranggi banjur nggoleki ula naga nggawe rusak iku.

“Parta Gendul lan Parta Balung, aja lunga-lunga saka omah kene. Senajan wis rusak, kowe kudu tetep njaga omah iki. Aku arep lunga,” omonge Ki Mranggi.
“Ki Mranggi kowe arep lunga menyang endi?”
Pitakone Parta Gendul dan Parta Balung.
“Aku arep nggolekiula naga sing wis ngrusak kabeh ikii.”

“Ya wis, Ki Mranggi, yen ngono aku tak ning kene wae. Sing ati-ati muga-muga kasil.”
“Matur nuwun, aku lunga dhisik.”

      Ki Mranggi budhal nggoleki ula naga iku mung ora kasil nemokake naga iku.
Wis meh mutung jalaran nggoleki rana rene, munggah medhun jurang nerak-nerak grumbul nanging ora nemokake. “Aku kudu nggolek bantuan,” batine Ki Mranggi.
Ki Mranggi banjur njaluk bantuan Syekh Jatikusuma  sing lagi tapa pucuking Gunung Buthak. Tumuju menyang Gunung Buthak menek gunung ngliwati alas kang kethel.

Ana perlu apa kisanak mara rene?” Pitakone Syekh Jatikusuma marang Ki Mranggi sing teka pertapan.

Kula dugi ngriki badhe nyuwun tulung,” ature Ki Mranggi.

Ana masalah apa dene sira njaluk tulung marang aku?” Pitakone Syekh Jatikusuma.
Papan panggenan kula ing ereng-erengipun Gunung Buthak ngriki kebanjiran lumpur, rusak sedaya. Banjir lumpur menika dipunsebabaken ula naga ingkang mlampah salebetipun lemah. Kula sampun madosi pinten-pinten dinten boten kepanggih. Kula nyuuwun pambiyantu, kados pundi manggihaken ula naga menika?

Ya,saiki aku ngerti. Aku arep nulungi kowe.”

Syekh Jatikusuma njupuk pusaka Kiai Akik Ampal Bumi. Ki Mranggi gumun nyawang  pusaka sing digawa Syekh Jatikusuma.

“Keris menapa menika?” Pitakone Ki Mranggi sajak gumun.

Iki keris pusaka Kiai Akik Ampal Bumi. Kanthi pusaka iki, aku bisa nemokake panggonane ula naga sing kok goleki iku.”

Syekh Jatikusuma banjur nuncepna pusaka iku  ing pucuking Gunung Buthak sanalika  pucuking Gunung Buthak iku kebukak. Ing njerone ana naga lagi turu angler, katon ora galak. Nanging, dumadakan teka angin lesus lan udan deres nganti pirang-pirang dina.
Sawise udane terang, ing pucuking Gunung Buthak thukul sumber gedhe banget. Ngerti ana sumber gedhe banget, Ki Mranggi kaged banjur takon marang Syekh Jatikusuma.
“Saking pundi sumber toya ageng menika lan toya meniki mili dhateng pundi?”

Syekh Jatikusuma kanthi sareh mangsuli pitakone Ki Mranggi mau, “Sawangen lan setitekna banyu iku mili menyang endi wae, kowe mengko bakal ngertii.”

Sumber iku mili ngetan dijenengi kali Kesemen ngliwati Desa Tahunan, Bangilan, lan  terus ngetan tekan Bojonegoro. Sing ngulon dadi kali Brubulan. Sing mili ngalor dadi kali Mudal ngliwati dhaerah Pamotan. Lha sing mili ngidul tekan Desa Gunung Kajar bablas ngidul tekan Blora sing diarani Kali Lusi. Kena ngapa diarani kali Lusi? Sebab dhaerah sing diliwati iline banyu kali Lusi iku tanahe longsor rakyate padha ngungsi. Yen Basa Jawa Kuno ngarani ngusi. Mula banjur dijenengi Kali Lusi.

Sawise prastawa kuwi Ki Mranggi mulih lan mbangun omahe bareng karo Parta Gendul lan Parta Balung uga Ki Bahurena tanggane. Sawise mati akeh wong kang ziarah ing Pundhen Ki Mranggi yaiku kuburane Ki Mranggi. Dene kuburane Ki Bahurena kasebut  Pundhen Bahurena.

Disadur  saka  Buku : Edi Sumartono (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009)                                 

A.    Negesi tembung angel

NO

Tembung-tembung angel

Tegese

1

Wewengkon

Wilayah, tlatah, dhaerah

2

Ngumbara

Lelungan (mengembara)

3

Lamun

Yen

4

Pasarujukan

Persetujuan

5

Nepungake

Ngenalake

6

Dipuntepangaken

Dikenalake

7

Dalah

Lan

8

Saklumahing bumi

Ing sandhuwure bumi

9

Sakureping langit

Ing sangisore langit

10

Sauger

Janji, angger

12

Thek kliwere

Kabeh apa-apa kang ana gegayutane

13

Welinge

Pesen, petuduh

14

Pundhen

Kuburan, pesarean

Demikian tadi materi  cerita legendha dan contohnya ,semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bahasa jawa tetap lestari sepanjang masa. aamiin….

One thought on “Legendha 7 ( legendha Kedhung Putri & Dumadine Kali Lusi )”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!