A
01. abang – brèh, mbranang
02. abúh – mênthêng2
03 adhèm – njèkut
04. adóh – ngaluk-ngaluk
05. adóh – nyamut-nyamut
06. ajúr – mêmêt, mumúr
  07. alas gung – liwang-liwng
08. anèh – nyruwèntèh
09. anyar – grès
10. anyar – kênyar-kênyar
11. anyêp – njêjêt
12. asat – klêthêk
B
01. babar – pisan, blas
02. banjir – bandhang
03. bêdhug – ndrandhang
04. bêning – kincling2
  05. bêning – nyaróng
06. biru – kècu, èrêm
07. búndêer – sêr, kêplêng
08. burík – cêngkrík
C
01. cébol – képalang
02. cébol – ndródhól
03. cêdhak – nyaklêk
04. cêtha – wéla-wéla
  05. cilåkå – mêncit
06. cilík – mênthík
07. cukat – trampíl
08. cukat – trêngginas
E
01. êndhèk – èrèk-èrèk
02. êndhèk – nyêmplak
03. êntèk – blas, gusis
  04. ésúk – njêplúk
05. ésuk – umun-umun
06. ésuk – uthuk-uthuk
G
01. gagah – prakósó
02. garíng – kumlingking
03. gêdhe – gómbóng
  04. grimís – riwis-riwis
05. gósóng – pêrêng
06. guyúp – rukún
I
01. ijèn – kijèn
02. ijo – royo-royo
  03. ilang – musnå
04. irêng – njangês, thunthêng
J
01. jêjêl – riyêl uyêl-uyêl
02. jêmbar – bawéra
  03. jêmbar – gilar-gilar
04. jêmbar – ngilak-ngilak
K
01. kaku – kêngkêng
02. kapók – kawús
03. kêbak – mêncêp-mêncêp
04. kêbat – kliwat
  05. kênès – mêndhês
06. kóthóng – blóng
07. kuníng – nyêkiníng
08. kuru – akíng
L
01. lêgi – anglêk, anylíng
02. lêegi – manylêng
03. lêmu – ginuk-ginuk
04. lêmu – kimplêk-kimplêk
  05. lêmu – mblêgug
06. lila – lêgåwå
07. loro – sélo
08. lunga – bablas
M
01. malang – mégúng
02. mêrêm – dhipêt
03. mlarat – cêmporat
04. mlayu – ngêthiplêng
05. mubêng – sêsêr
06. nangís – ngguguk
07. nangís – nggriyêng
P
01. padhang – njigglang
02. padhang – ndrandhang
03. paít – nyêthak
04. panas – jumêprèt
05. panas – sumêlèt
06. panas – gumêmplang
07. pêtêng – dhêdhêt
08. pêtêng – lêlimêngan
09. picêk – nrêthêk
10. ping – kopang-kapíng
11. putih – mêmplak
R
01. ramée – gumurúh
02. remúk – rêmpu, bubúk
  03. rêsík – gumriníng
04. rèwèl – gothèl
S
01. sajêg – ndublêg
02. sakésuk – êngkluk, jêpluk
03. sasoré – bêndhée, ênthé
04. sawêngi – mupút, natas
05. sadinå – mupút, utúh
06. sat – klèthèk
07. sêdhih – nglangut
08. sêpi – mamring, nyênyêt
09. siji – ndhil, thil
10. sirna – gêmplang
11. sugih – brèwu, ndrêbålå
12. suwé – nglangut
13. suwung – blúng, brúng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!