Araníng Kêmbang
01. kêmbang arèn
02. kêmbang blimbíng
03. kêmbang blutru
04. kembang cèngkèh
05. kêmbang cubúng
06. kêmbang dhadhap
07. kembang durèn
08. kêmbang ganyóng
09. kêmbang garút
10. kêmbang gêbang
11. kêmbang gêdhang
12. kêmbang gêmbili
13. kembang jagúng
14. kêmbang jambé
15. kêmbang jambu
16. kêmbang jarak
17. kêmbarg jati
18. kêmbang jéngkól
19. kêmbang kacang
20. kêmbang kanthil
21. kêmbang kapas
22. kêmbang kårå
23. kêmbang kecipír
24. kêmbang kelór
25. kêmbang kêmlandhingan
26. kêmbang kêncúr
27. kêmbang talês (kimpúl)
28. kêmbang kluwíh
29. kêmbang kopi
30. kêmbang krambíl
31. kêmbang krókót
32. kêmbang lamtårå
33. kêmbang lómbók
34. kêmbang mlinjo (so)
35. kêmbang nångkå
36. kêmbang nipah
37. kêmbang pandhan
38. kêmbang pacé
39. kêmbang pêté
40. kêmbang pohong (téla)
41. kêmbang príng
42. kêmbang randhu
43. kêmbang salak
44. kêmbang surúh
45. kêmbang talês (kimpúl)
46. kêmbang têbu
47. kêmbang timún
48. kêmbang widårå putíh

dangu
måyå
móntró
pólóng
tóróng
cêlung
dlóngóp
puspånyidrå
gramêng
krandhíng
óntóng (túntút)
sênêng
sinuwún
mayang
karúk
juwís
jangglèng
kêcuwís
bêsêngut, bundhêl
gadhíng
kadi
kèpèk
cêthèthèt
limaran
jêdhidhíng
sêdhèt
pancal
onthèl
blanggrèng
manggar
naknik
jêdhidhíng
mêník
ucêng (kroto)
angkúp
dóngóng
pudhak
nyrêwèntèh
pêndul
ingklík
krosak
karúk
kêthèkèr
drèngès
pancal
glagah (glêgês)
móntró
rêjasa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!