Sanepa yaiku unen-unen saemper pepindhan, kedadean saka rong tembung 
( tembung kahanan lan tembung aran ) sing ngemu karep mbangetake.
( Tembung kahanan : kata sifat)
( Tembung aran : kata benda )
 
Carane negesi sanepa yaiku digoleki kosok balene tembung kahanane, terus ditambahi tembung kang ngemu surasa mbangetake,kaya ta banget.
Tuladhane :
1.     Ambune arum jamban tegese ambune banger banget.
2.     Awake kuru semangka tegese awake lemu banget.
3.     Balunge atos debog tegese balunge empuk banget.
4.     Balunge  wuled godhong lumbu tegese kulite gampang suwek/ringkih.
5.     Barange aji godhong garing tegese barange ora aji banget.
6.     Bobote abot kapuk tegese bobote entheng banget.
7.     Bobote abot merang sagedheng tegese bobote entheng banget.
8.     Cahyane abang dluwang tegese cahyanea pucet banget.
9.     Dedege dhuwur kencur tegese dedege cendhek banget.
10.  Enggale suwe banyu sinaring tegese wektune cepet banget.
11.  Eseme pait madu tegese eseme manis banget.
12.  Kawruhe jero tapak meri tegese kawruhe sethithik banget.
13.  Pamandenge kedhep tesmak tegese pamandenge njinggleng.
14.  Pikirane landhep dhengkul tegese pikirane bodho banget.
15.  Playune lonjong botor (mimis) tegese playune banter banget.
16.  Playune rindhik asu digitik tegese playune banter banget.
17.  Polahe anteng kitiran tegese polahe akeh banget.
18.  Rasane legi bratawali tegese rasane pait banget.
19.  Rembuge peret beton tegese rembuge alus banget.
20.  Srawunge renggang gula kumepyur pulut tegese srawunge raket banget.
21.  Tatune arang kranjang tegese tatune kerep banget.
22.  Tembunge pait madu tegese tembunge manis banget.
23.  Tembunge resik peceren tegese tembunge rusuh banget.
24.  Ulate bening leri tegese ulate mrengut bae.
25.  Utange arang wulu kucing tegese utange akeh banget.
26.  Wektune suwe mijet wohing ranti tegese wektune sedhela banget.
27.  Wujude agal glepung tegese wujude lembut banget.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *