Geguritan ( dalam bahasa Indonesia puisi/syair ) itu berasal dari kata gurit yang artinya tulisan (Baoesatra Jawa 1939). Geguritan itu artinya tulisan atau karangan yang wujudnya tembang atau syair.

Dilihat dari wujud dan isinya, geguritan itu dibedakan menjadi dua yaitu geguritan gagrag lawas (geguritan tradisional) dan geguritan gagrag anyar (geguritan modern).

Geguritan gagrag lawas(geguritan tradisional) ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

 • Jumlah baris setiap bait tidak sama, akan tetapi paling sedikit empat baris.
 • Jumlah suku kata setiap baris tetap, biasanya ada 8 suku kata.
 • Guru lagunya menggunakan purwakanthi guru swara.
 • Biasanya dimulai daengan kata sun gegurit atua sun anggurit.
 • Isinya mengenai piwulang atau pembelajaran misalnya tentang tata krama.

Geguritan gagrag anyar (geguritan modern) itu berbeda dengan geguritan gagrag lawas. Geguritan gagrag anyar ( geguritan modern )lebih  bebas, tidak terikat dengan aturan seperti  geguritan gagrag lawas (mirip dengan  puisi bebas dalam  kasusastran Indonesia).

Geguritan gagrag anyar ( geguritan modern ) cirri-cirinya adalah sebagai berikut :

 • Bahasanya termasuk bahasa yang indah tidak bahasa sehari-hari.
 • Huruf terakhir bebas.
 • Isinya singkat dan jelas.

Geguritan asale saka tembung gurit tegese tulisan, kidung (Baoesatra Jawa 1939). Geguritan tegese tulisan (karangan )kang awujud tembang (basa pinathok) utawa syair.

Kapirid saka wujud lan isine , geguritan iku bisa kaperang dadi loro, yaiku geguritan gagrag lawas (geguritan tradisional) lan geguritan gagrag anyar (geguritan modern). Geguritan gagrag lawas(geguritan tradisional) iku titikan kaya mangkene:

 • Cacahe gatra/larik saben pada ora ajeg, nanging sethithike ana patang larik.
 • Cacahe wanda (suku kata ) saben gatra ajeg,lumrahe ana wolung wanda.
 • Dhong-dhinge (swara pungkasane gatra) nganggo purwakanthi guru swara.
 • Lumrahe diwiwiti nganggo tembung sun gegurit utawa sun anggurit.
 • Geguritan gagrak lawas lumrahe isi piwulang, upamane bab tatakrama.
 • Isine mentes /cekak ora ngambra-ambra.

Tuladha Geguritan gagrag lawas ( Geguritan tradisional )

Sun gegurit

Kaanan jaman saiki

Sipat pemudha-pemudhi

Srawunge saya ndadi

Raket wewekane sepi

Tan kadi duk jaman nguni

Srawung sarwa ngati-ati

 

Yen manut wasiteng kuna

Priya srawung lan wanita

Gampang ketaman panggodha

Nerak ing laku susila

Temah darbe jeneng ala

Wusanane tibeng papa

(Kapethik saka : Ngengrengan Kasusastran Jawa, S. Padma Soekaca)

Tegese tembung :

 1. Sun : ingsun,aku
 2. Gegurit : gawe gurit ( tembang,kidung )
 3. Srawunge ; kekancan,bergaul
 4. Raket : cedhak,kenthel,akrab
 5. Wewekane : pangati-atine
 6. Tan kadi : ora kaya
 7. Nguni : biyen
 8. Wasiteng ( wasita + ing ) : pitutur,piwulang,nasihat
 9. Kauripanira : uripmu,panguripanmu

Geguritan gagrag anyar (geguritan modern) iku beda karo geguritan gagrag lawas. Geguritan gagrag anyar luwih bebas, ora kaiket paugeran kaya geguritan gagrag lawas (memper kaya puisi bebas ing kasusastran Indonesia), yen dititi kanthi permati, geguritan gagrag anyar duwe tiikan:

 • Basane kalebu basa endah dudu basa padinan.
 • Swara pungkasan saben gatra bebas /mardika.
 • Isine mentes /cekak ora ngambra-ambra.

Tuladhane geguritan gagrag anyar ( Geguritan Modern )

PAMULANGAN

Jare simbah aku kudu sekolah
Kareben dadi bocah genah mrenah ora nggladrah

Jare rama ibu aku kudu sregep mangkat
Kareben dadi wong pangkat urip ora kesrakat mlarat

Jare bapak ibu guru aku kudu sinau
Tambah ilmu
Kareben kelakon kabeh kang tinuju

Nanging
prakanca,

coba delengen kahanan nyata
apa isih bisa pamulangan kang ana dadekake urip tumata
pamulangan kang tanpa tuladha
pamulangan kang kasatan piwulang
pamulangan kang ngajarake angka-angka wuta
siji lan siji ana pira?
Jare anut kang duwe kersa
Jan ora weruh subasita, trapsila, apa maneh tata krama
lali dosa…
kabeh lurung binarung kumalungkung
pamrih pamuji siji
Pamulangan ora aweh pepadhang
Simbah,
Nyuwun pangapunten
Kula mboten kepingin dados dhokter
Jalaran dhuwite bapak boten wonten sakoper

Rama,
Nyadhong duka
Kula boten kapilut drajat pangkat
Jalaran ajrih sumpahing rakyat
Kang panggah mlarat sekarat

Bapak ibu guru,
Nyuwun donga pangestu
Mugi-mugi sedaya ilmu saged dados sangu

(Sumber: http://alwib.net/geguritan-bahasa-jawa/)

One thought on “GEGURITAN”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!