Tembung geguritan asale saka tembung guritan.

Tembung guritan asale saka tembung “gurit”.

Gurit tegese kidung utawa tembang. Utawa tulisan kang awujud tatahan kanthi paugeran tartamtu.

Nggurit tegese ngarang tembang, kidung,rerepan utawa puisi (syair ) yen ana ing jaman saiki.

Dadi geguritan yaiku puisi utawa syair sing migunakake basa jawa.

Wacanen geguritan iki kanthi becik !

DADIA TIRAKATMU ANAKKU

Dening : ST Ismaniasita

Dadia tirakatmu anak-anakku

Yen dina iki ora ana upa

Kowe ora pdha mangan sega

Kajaba gegelan tela

Tamba ngelih panyuwarane wetengmu

Dadia tirakatmu anak-anakku

Sawengi ngrungu udan kumricih

Padha ndhekep weteng ngelih

Kemul amoh gombalane biyungmu

Ing gubug trocoh gubuge bapakmu

Kliwat saking ketesing kringete

Sengkude gawe luluh dina-dina

Sengkude bapakmu ngusungi bata

Nggarap gedhong-gedhong ana kutha

Nembok gedhong susun sundhul angkasa

Wis kliwat saking olehe ngaya bapakmu

Olehe melu mbangun negara

olehe labuh dadi luluhing bangsa

ngranggeh tukoning tela

dadia tirakaktmu ya anak-anakku

dadia pambukaning nalarmu

dadia margining kamulyanmu mbesuk

cingkrang lan kasangsarane

wong tuwamu kang tumpuk-tumpuk

(Kapethik saka Seni Baca Geguritan angitanipun Sendhang Mulyana kaca 52-53)

Wangsulana pitakon ing ngisor iki !

  1. Geguritan ing dhuwur sing nganggit sapa ?
  2. Bapak ing geguritan iki pegaweane apa ?
  3. Kepriye kahanane uripe bapak sakeluargane ?
  4. Kepriye welinge bapak marang anake ?
  5. Kapethik saka ngendi geguritan ing dhuwur ?
One thought on “GEGURITAN”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!