Rimbag bawa ma yaiku tembung lingga kang rinaketan seselan -um.

Wewaton utawa pathokan panulise seselan-um :

 1. Seselan  um yen diraketake ing tembung lingga apurwa aksara sigeg, seselan um ditulis ing samburine aksara sigeg purwane tembung kang diseseli

                     Tuladha :

                     laku + um = lumaku

                     gedhe + um = gumedhe

                     rujak + um            = rumujak

  1. Seselan  um yen diraketake ing tembung lingga apurwa aksara swara, seselan um ditulis ing sangarepe tembung kang diseseli lan malih dadi m

                     Tuladha:

                     ulur        +   um       = umulur            = mulur

                     aju         +   um       = umaju             = maju

                     atur        +   um       = umatur            = matur

                     inger      +   um       = uminger          = minger

                     ili           +   um       = umili               = mili

                     enggok  +   um       = umenggok      = menggok

                     elu         +   um       = umelu             = melu

                     obah      +   um       = umobah          = mobah

                     osik        +   um       = omosik           = mosik

                     udhun    +   um       = umudhun        = mudhun

  1. Seselan  um yen diraketake ing tembung lingga apurwa p, aksara p ing tembung lingga mau obah dadi k

                     Tuladha :

                     panggang + um = pumanggang = kumanggang

                     pinter + um = puminter = kuminter

  1. Seselan  um yen diraketake ing tembung lingga kang apurwa aksara w, seselan um katulis ing tembung mu, nanging u lan w-ne ilang.

                     Tuladha:

                     wetu + um = umwetu = metu

                     welas + um = umelas = melas

  1. Seselan  um yen diraketake ing tembung lingga apurwa b aksara b ing  tembung  lingga mau owah dadi g.

                     Tuladha:

                     bagus + um = bumagus = gumagus = gemagus

              Rimbag bawa ma tundha

              Tuladha: turun-temurun, tangkar-tumangkar, ganti-gumanti

              Rimbag dwilingganing bawa ma

              Tuladha : kumanthil – kanthil, kumudu – kudu

Tembung-tembung kang kinurung ing ukara ngisor iki dadekna rimbag bawa ma!

 1. Kanthi trengginas si Kancil (lumpat) ing sadhuwure gegere baya sapirang-pirang            _______________________________________________________________          
 2. Pak Rudi tansah kelingan putrane amarga tansah (kanthil-kanthil) ing penggalihe.

         _______________________________________________________________

 1. Ibuku mundhut pitik kang (panggang)

         _______________________________________________________________

 1. Bocah kae (bagus) tenan pleta-pleto ana prapatan

         _______________________________________________________________

 1. Bareng ditinggal mati wong tuwane uripe Rini (welas) banget

         _______________________________________________________________

 1. Omah iki tinggalane suwargi eyang, sabanjure (turun-turun) tekan aku.

         _______________________________________________________________

 1. Kowe aja sok (gedhe), ora apik, sombong!

         _______________________________________________________________

 1. Mugi-mugi rancangan punika saged (lampah) kanthi rancag lan sae.

         _______________________________________________________________

 1. Raden Bratasena (jangkah) kanthi nggedruk bumi

         _______________________________________________________________

 1. Yen kowe kepengin slamet (singkira) bae aja melu-melu prakara iki!

         _______________________________________________________________

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *