Jaka Tingkir dikancani dening Mas Manca, Ki Wilan lan Ki Wuragil nyabrang Kedung Srengenge. Jaka Tingkir lan kancane kabeh numpak gethek. Ora nyana menawa gethek wis kinepung dening baya. Jaka Tingkir sakanca kaget nanging banjur siyaga ngadhepi baya-baya mau. Baya-baya tansaya maju, Jaka Tingkir lan kancane  mapan ing tengah gethek kanthi waspada. Baya-baya munggah gethek, mangap cangkeme arep nyaplok Jaka Tingkir lan kancane. Jaka Tingkir Mas Manca, Ki Wila lan Ki Wuragil ditubruk baya. Kabeh padha endha, Jaka Tingkir njumbul karo nendhang endhase baya. Baya ontal kecegur banyu. Baya liyane teka, mangap-mangap nuduhake untu lan siyunge. Nanging Jaka Tingkir ora wedi. Baya-baya padha nyabeti gethek nganggo buntute. Jaka Tingkir banjur mingkir,“Yen kaya suwe-suwe gethek bisa ambyar. Aku kudu cepet-cepet tumandang.“ Kanthi ngetokake aji kasektene, buntute baya dicandhak banjur baya dikipatake lan diuncalake. Siji baka siji baya-baya padha sumingkir. Sawetara Jaka Tingkir meneng, gethek mlaku maneh.

Ora let suwe ana baya gedhe banget diiring karo baya pirang-pirang nekani Jaka Tingkir.“Ati-ati kakang kae ana baya gedhe bangrt mara rena. Mbokmenawa kae panggedhene baya kene kang oleh palapuran saka baya-baya mau.“ Kandhane Jaka Tingkir. Baya sing gedhe banget banjur nrajang Jaka Tingkir ning ora kena. Jaka Tingkir mencolot ing gegere baya nanging sikile kesaut baya liyane nanging durung nganti diklethak, endhese baya wis diantem dening Jaka Tingkir pecah sanalika. Baya kang gedhe banget mau malah saya mempeng anggone arep nubruk Jaka Tingkir wusana Jaka Tingkir lan Baya kang gedhe banget iku gelutan ana ing tengahe kedhung. Jaka Tingkir minggir diuber baya, baya kacandhak buntute diubeng-ubengake dening Jaka Tingkir. Bareng endhase baya arep diantemake watu item bayane mbengok,“Aduh Raden kula tobat. Kula tobat Raden! Jaka Tingkir mandheg.

     “Ya yen kowe tobat, apa sebebe kowe ngganggu gawe aku ?“

     “Inggih Raden, sintem kemawon ingkang liwat ing Kedhung Srengenge mesthi dados mangsa kula. Nanging penjenengan sekti mandraguna. Kula tobat Raden.“

     “Sapa jenengmu?“

     “Kula Bausasra, kula ingkang baureksa Kedhung Srengenge menika. Baya-baya menika andhahan kula sedaya. Minangka tandha tobat kula, kula prasetya badhe manut saprentah panjenengan. Kula badhe njagi lan nyurung gethek panjenengan supados enggal-enggal dumugi dhateng Demak.“

     “Ya, yen kaya mangono enggal-enggal tindakna apa kang kokucapake mau!“

     “Inggih, sendika dhawuh Raden.“

Baya gedhe lan sakandhahane padha ngepung gethek kanan-kiring, gethek disurung lon-lonan lakune gethek ngener tumuju menyak Demak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *