Wong yen nyawang Karen Elizabeth mesthi ngarani yen turis manca negara sing ora bisa ngendikan nganggo basa Indonesia, apa maneh nganggo basa Jawa. Nanging jebul beda karo kasunyatan, Karen Elizabeth malah pinter ngendikan nganggo basa krama. Basane alus ora kalah karo priyayi Solo utawa Ngayokyakarta, ora mung kuwi, Karen Elizabeth uga bisa nabuh gamelan lan nembang kaya dene pesindhen weton Blora. Mangka ora saben wong Jawa bisa nganggo basa krama kanthi bener, nabuh gamelan lan nembang.

 Karen Elizabeth kuwi asli Chicago Amerika Serikat, nanging kesengsem karo kabudayan Jawa mulane wis suwe ninggalake negarane saperlu nyinau kabudayan Jawa ing tlatah Malang Jawa wetan , wohing pasinaon Karen Elizabeth saiki wis bisa dadi pesindhen kang asring didaulat ngiringi pentas dhalang-dhalang kondhang.     Karen Elizabeth nate didaulat Ki Anom Surata ngiringi pentas wayang kulit  ing alun-alun Jombang. Ki Anom Surata mbabar lakon Dewa Ruci. Lakon iki nyritakake nalika para Kurawa “Sekongkol” karo Resi Durna supaya mateni Bratasena. Mangka Bratasena iku muride Resi Durna sing paling mituhu karo dhawuh-dhawuhe, mula ora angel yen arep mitenah Bratasena kanthi lantaran Resi Durna.

Bratasena kautus Resi Durna nggolek “ Tirta Pawitrasuci” ing alas Dandaka. Alas iki wingit banget bebasan janma mara janma mati, ing pangajap supaya Bratasena mati dimangsa raseksa. Nanging nyatane beda, para raseksa sawadya balane malah katumpes.

Bratasena banjur kautus nggoleki ing telenging samodra. Bratasena pamit karo sanak kadange. Nadyan ora dililani Bratasena tetep mangkat, ing telenging samodra iku Bratasena ora mati malah ketemu karo Dewa Ruci lan diparingi ngelmu kasampurnan.

 Pentas iku ana sambung rapete karo acara 17 Agustus . Akeh wong sing padha njomblak nalika mriksani Karen Elizabeth. Yen dipriksani saka badan pancen bule, nanging yen dipriksani saka polatan kok njawani, mangka akeh wong Jawa dhewe saiki sing wis ora njawani.                                         

( Kabesut saperlune saka Jaya Baya no  4 tgl 23 September 2001)

Tegese Tembung :

  • Ngendikan  : ngomong
  • Kasunyatan : nyatane,kenyataane
  • Priyayi : wong
  • Weton Blora : asal/saka blora
  • Kesengsem : kepencut,kepranan
  • Tlatah : wilayah
  • Didaulat : dikongkon,diutus
  • Mbabar : nggelar
  • Mituhu : miturut,mbangun turut
  • Njomblak : gumun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Don`t copy text!