Assalamualaikum wr.wb

Anak-anakku para putra siswa sedaya sing tak tresnani, lan para sutresna Basa Jawa ingkang kinurmatan. Sugeng pepanggihan wonten ing Blog/Web kawula budiaraianto.web.id

Ana ing kalodhangan iki kita arep sinau ing babagan Basa Ngoko.

Basa Ngoko iku ana 2 yaiku Basa Ngoko Lugu lan Basa Ngoko Alus. Apa sing diarani Basa Ngoko Lugu lan apa sing diarani Basa Ngoko Alus, lan kepriye ciri-ciri lan pigunane ?

Ayo padha disemak artikel ing ngisor iki !

BASA NGOKO LUGU LAN BASA NGOKO ALUS

 • Basa Ngoko Lugu yaiku basa kang tembunge migunakake tembung ngoko kabeh.
 • Basa Ngoko Alus yaiku basa kang tembunge migunakake tembung ngoko kacampur karo tembung krama inggil.

Gatekna Ukara ing ngisor iki!

 1. Mbak Ratna, wingi esuk apa bapak sida lunga menyang Jakarta?
 2. Bu guru yen tindak sekolah nitih sepedha montor?

 

 • Ukara A iku kalebu ukara kang nganggo Basa Ngoko Lugu, tegese kabeh wujude nganggo tembung ngoko.
 • Dene ukara B iku kalebu ukara kang nganggo Basa Ngoko Alus, tegese wujude basa ngoko kacampuran krama inggil. Dene titikane Basa Ngoko Alus yaiku:
  1. ater-ater utawa panambang (di/ake) tetep ngoko
  2. kowe owah dadi panjenengan
  3. tembung kriya (kata kerja) tumrap wong kang diajak guneman nganggo basa krama inggil
  4. Barang darbeke wong kang diajak guneman utawa sing digunem (diomongake) uga nganggo basa krama inggil

Ukara-ukara ing ngisor iki owahana nganggo Basa Ngoko Alus!

 1. Pakdhe Hadi apa kowe sida tuku sepatu?
 2. Sejatine tas iki duweke sapa ta? Kok ora digawa bali wae.
 3. Simbah kakung lagi turu ing ngarep TV.
 4. Mengko sore budhe Tatik lagi arep lunga menyang Jakarta.
 5. Pak guru lagi lungguh ing kursi sofa ngarep teras.
 6. Bu Ana ora budhal ing sekolahan amarga lagi lara.
 7. Merga awake krasa lara mulane bapak ngombe obat
 8. Nalika Darno adus, bapak lagi wae teka saka kantor.
 9. Simbah kakung ngrungokake siyaran wayang kulit ing TV
 10. Wingi esuk aku dikongkon ibu tuku endhog ing pasar.
Don`t copy text!