Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat bertemu kembali  dengan saya di Blog Dwija Gumilar “Nguri-uri Basa Jawa”.

Anak-anakku,siswa-siswi dan para pecinta Bahasa Jawa, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang Tembung Homonim.

Apa yang di maksud tembung Homonim dan apa saja contohnya? mari di simak artikel di bawah ini!

Tembung Homonim yaitu kata yang sama penulisannya dan sama pengucapannya tetapi mempunyai arti yang berbeda.

Tembung Homonim yaiku tembung kang padha ejaane utawa tulisane  lan padha pangucapane nanging beda tegese.

Tuladha :

1.Adhiku angger bar ngombe es ideran mesthi pilek.

Angger : saben

Sing sapa nerak angger-angger negara bakal nampa paukuman.

Angger : aturan

2.Para pegawe pamarentah saben sasi nampa

Blanja : bayaran

Ibu esuk mau blanja menyang pasar

Blanja : tetuku barang-barang kebutuhan

3.Aku ora bakal bali yen durung ketekan panjangkaku.

Bakal : arep

Bakal klambi iku arep kodandakke ngendi ?

Bakal : bahan,kain

4.Nalika dipundangu Bu Guru,Sartika mangsuli,” Kula mboten ngertos, duka sinten ingkang dereng mangsulaken buku paket ing perpustakaan.”

Duka : embuh

Bu Guru Basa Jawa kang daleme Karangjati kae sabar banget,ora tau duka karo muride.

Duka : nesu

5.”Aja digalih nemen-nemen putramu iku!’ ngendikane Eyang marang Pak Sabar.

Galih : dipikir

Galih kayu sanakeling iku apik yen digawe garan gaman.

Galih : inti kayu/tengah kayu

6.Golek ngelmu iku wektune ora ana watese.

Golek :  ngupaya , ngupadi

Aku mau bengi nonton wayang golek ing televisi

Golek : wayang saka kayu

7.Sasampunipun lulus SMP kajeng kula badhe nglajengaken sekolah ingkang langkung inggil.

Kajeng : karep

Kajeng jati saking Blora kawentar saindenging nusantara.

Kajeng : kayu

8.Nurul iku bocah sing seneng digunggung.

Digunggung tegese dialembana/dibombong

Sapine Pak Maulana wis mbrenah nganti saiki yen digunggung ana telungpuluhan.

Digunggung tegese dietung/ditambah/dijumlah

9.Kaca cendhelane dipecahake Tana.

Kaca  :  beling ( barang gampang pecah )

Bukumu bukaken kaca 40 !

Kaca : halaman

10.Kajeng kula kepengin nglajengaken sekolah.

kajeng :  karep , pengin

Perusahaan mebel mbetahake kajeng jati kathah.

Kajeng: kayu

11.Mbah Trisna larane wis kasep.

Kasep : nemen,banget,kronis

Joko tekane sekolah kerep kasep.

Kasep : telat,keri

12. Kaum ibu padha mengeti dina wiyosipun ibu Kartini.

Kaum : golongan

Acara sedhekah bumi iku di dongani dening Mbah Kaum.

Kaum : mbah modin

13.Bapak ora kersa dhahar sate.

Kersa :  gelem; doyan

Pak Darma kagungan kersa ngijabaken putra putrinipun ingkang ragil

Kersa : duwe gawe

14.Ing mangsa labuh among tani padha nenandur.

Labuh :  mangsa udan

Kapale wis labuh ing pelabuhan Tanjung Mas.

Labuh :  minggir,mandheg,mbuwang jangkar arep mandheg

15.Wayange mau bengi lakone Ptruk dadi ratu.

Lakone : critane

Saka omah tekan sekolahan lakone setengah jam.

Lakone : lumakune,mlakune

16.Saben dinten Paklik Tirta menawi dhateng peken langkung

Langkung : liwat

Griya kula dumugi sekolah tebihipun langkung saking tigang kilometer.

Langkung : luwih

17.Regi wos ketan langkung awis tinimbang wos pantun biasa.

Langkung : luwih

Dila menawi dhateng sekolahan remen langkung Majawetan.

 Langkung : liwat

18.Ing mangsa panen biasane rega gabah luwih murah.

Mangsa : wayah

Singa barong iku senengane mangsa kidang menjangan.

Mangsa : mangan

19.Pak Guru nembe rawuh lajeng miyos malih

Miyos : metu

Eyang putri menawi tindak Magetan miyos Ngawi.

Miyos : liwat

20.Bulik nedha tulung dipunteraken dhateng terminal.

Nedha : njaluk

Saderengipun bidhal sekolah kula nedha rumiyin.

Nedha : mangan

21.Wong-wong padha nonton karamean ing lapangan

Padha :  bareng2( bebarengan )

Yadi dhuwur padha karo Sarmin.

Bakal : babag /imbang

22.Resi Durna iku gurune Pandhawa lan Kurawa.

Resi : pandhita / guru agama

Sawise ngirim barang liwat pos aku oleh resi.

Resi : bukti ngirimake barang

23.Gethuk asale saka

Saka : asal,bahan baku

Ing mesjid Agung Demak ana saka tatal gaweane Walisanga.

Saka : cagak

24.”Sampun kathah-kathah anggenipun dhahar sate!’ ngono ngendikane Pak Dhokter marang Eyang Kakung.

Sampun : aja

Pak Guru sampun rawuh ing sekolahan kala wau enjing watawis jam setengah pitu.

Sampun : wis

25.Jagung lagi sirep iku aja kojupuki !

Sirep : metu isine ( kemrikit )

Panase awake adhiki wis sirep

Sirep : adhem/mudhun

26.Eyang Kakung socane isih cetha yen kanggo maos.

Socane : mripat

Kayu jati sing akeh socane ora apik digawe mebel

Socane : ros/ciri

27.Pak Darna kagungan kersa mantu benjang surya kaping 8.

Surya : tanggal

Sorote surya surem ketutupan mendhung.

Surya : srengenge

28.Sawise disuwuk simbah adhiku meneng.

disuwuk:  di mantrani , di tambani , di obati

Gamelane wis disuwuk

Disuwuk :  di lereni ,di endheg , di pungkasi

29.Tetingalan ringgit wacucal mangke dalu ing bale dhusun wiwit tabuh

Tabuh tegese jam/pukul

 Gamelane mun ngrangin sawise ditabuh.

Ditabuh tegese dithuthuk/diunekake

30.Aja kuwatir kabeh kebutuhanmu bakal dak tanggung.

Tanggung :  dak cukupi

Yen ramban kacang sing tanggung aja dijupuk

Tanggung:  enom , matal

31.Bapak dipriksakake menyang dhokter amarga gerah waja.

Waja : untu

Gaman berang sing landhep iku digawe saka waja.

Waja : wesi

32.Saben wayah panen rega gabah murah.

Wayah : Usum/mangsa

Eyang Putri kagungan wayah 17, lanange 7 wadone 10.

Wayah : putu

Demikian tadi sedikit pembahasan tentang materi  tembung homonim  dan contohnya ,semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bahasa jawa tetap lestari sepanjang masa. aamiin….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *