Assalamualaikum Wr.Wb

Selamat bertemu kembali  dengan saya di Blog Dwija Gumilar “Nguri-uri Basa Jawa”.

Anak-anakku,siswa-siswi dan para pecinta Bahasa Jawa, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang Wangsalan.

Apa yang di maksud wangsalan dan apa saja contohnya? mari di simak artikel di bawah ini!

Wangsalan yaitu kata-kata atau kalimat yang mirip dengan cangkriman atau pertanyaan , dimana jawabannya sudah tersedia akan tetapi masih berupa kata sandhi ( kata rahasia ).

Wangsalan Yaiku unen – unen saemper cangkriman kanthi mratelakake batangane utawa tebusane sarana tembung kang sinandhi.

Tuladha :

Kula minangka sesulihipun panitia ngaturaken ”jenang sela wader  kalen sesondheran nyuwun agunging pangapunten tumrap sedaya kalepatan.

Tembung jenang sela- jenang watu- watu sing wis kaya jenang tegese apu, mula oleh tembung pangapunten, wader kalen sesondheran= iwak wader ing kalen sing nduwe/nganggo sondher (slendhang) tegese iwak sepat, mula oleh tembung kalepatan.

Tuladha Wangsalan :

 1. Aja nempe legi,macem – macem ( bacem )
 2. Aja seneng ngrokok cendhak ta Yun,senengane kok neges-neges karepe wong liya. ( tegesan )
 3. Balung jagung,yen pancen saguh aja janggelan,dadi kena di jagakake. ( janggel )
 4. Balung klapa,kowe ki piye ta,Aulia diundang wiwit mau ko meneng wae ethok-ethok ora krungu(bathok).
 5. Bapa siswa,yen tumindak aja kliru.( guru )
 6. Bebek rawa, barang wis kebacut arep dikapakna.(mliwis).
 7. Gayung sumur,katon amba ( latar )
 8. Jenang gula,aja lali marang janjimu lho,Tika(glali).
 9. Kadhal toya, singkirana kabeh bebaya. ( baya )
 10. Kapi tresna,wong mutungan iku ora apik,Yayuk!lutung).
 11. Kawi lare ,saiki larang lengane patra. ( putra )
 12. Kluwih eca,rukun iku marakake kuwat lan begja.(sukun)
 13. Kowe kuwi nglemah bengkah,pijer nyela-nyela (tela )
 14. Lonthong janur, menawi kula lepat nyuwun pangapunten(kupat).
 15. Macan wisma,senenge mancing ana ing rawa.( kucing )
 16. Mbalung geni,mbok Manawa ( mawa )
 17. Mbalung pakel, kowe aja mung kendel alok ( pelok )
 18. Mengko sore mbalung janur,sida apa ora dolan rene. ( Sada )
 19. Mesin tulis mas,witikna kudu kepriye? ( ketik )
 20. Nawon ireng, tinimbang nganggur ayo padha tetembangan.( kombang )
 21. Nganak bebek, kowe wiwit mau kok wira-wiri wae,ana apa ta,lina?(meri)
 22. Ngebung kunci,wong wadon iku aja boros sing gemi.(boros).
 23. Ngedom kreteg,aja seneng ngaku-aku,angger ana wong sugih kok diaku sedulur(paku).
 24. Ngembang tebu,yen ana wong tuwa ngendikan ora kena neges(gleges)
 25. Nguwoh bengkowang, yen tandang gawe apa wae ora usah kesusu mundhak kleru.(besusu)
 26. Nyaron bumbung , nganti cengklungen anggonku ngenteni. ( angklung )
 27. Nyega mambu, wong iku bok aja seneng pamer,sing prasaja wae.(amer)
 28. Pasar cilik,sida wurung ( warung )
 29. Peken alit ,mangsa sandeya.( warung )
 30. Petis manis,pancen wis kudu dadi pangecape penggedhe sing korupsi iku(kecap).
 31. Pring ijo, kowe diapusi aja percaya,aja ngandel(pring apus).
 32. Reca kayu,goleka kawruh rahayu(golekan).
 33. Roning kamal,mumpung enom goleka ngelmu sing akeh.(sinom).
 34. Roning mlinjo, menawi sampun sayah,mangga kula aturi ngaso(so).
 35. Sarung jagung ,bobot timbang sing arep nglakoni. ( klobot )
 36. Sarung jagung,abot-abote dadi murid saben dina kudu sinau menyang sekolahan golek ngelmu(klobot).
 37. Sekar pucang,begja kemayangan tenan Paklik Ardi ketampa dadi pegawe(mayang).
 38. Toko alit,ora wurung gawe repote wong tuwa. ( warung )
 39. Wadhah buku,yen guneman ora tuntas. ( tas )
 40. Warung sekolah,nyuwun pangapunten lair batin. ( kantin )
 41. Wasana damar mancung, cinupet namung semanten atur kula. (upet)
 42. Wilangan sanga lan kalih, mugia welas dhateng kula(sewelas).
 43. Witing klapa,Bambang. Kowe ora usah aneh-aneh sing salugune (glugu)
 44. Wohing aren,welingku ya aja nganti lali. ( kolang kaling )
 45. Wong mung di elingake ngono bae kok mentil kacang,banjur mbesengut ( besengut )

Demikian tadi sedikit pembahasan tentang materi  wangsalan  dan contohnya ,semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bahasa jawa tetap lestari sepanjang masa. aamiin….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *