Nyandra iku tegese nggambarake/nyritakake panggonan/negara, kahanane swasana, kahanane

mangsa, utawa kahanane solah bawa nganggo pepindhan kanthi tembung lir, kadya, pindha, kaya, utawi kadi.

            Tuladha :

            Bun-bun sumunar pating karelip lir mirah retna sinebar

            (Bun-bun sunare padha pating krelip kaya mutiara disebar)

Candrane Perangane Awak kang Becik ( Putri Endah Warnane ):

 1. Alisé : nanggal sêpisan
 2. Astané : nggêndhéwa
 3. athi-athiné : ngudhup turi
 4. awake : ramping
 5. bangkèkané : nawon kêmít
 6. bathuké : nyêla cendhani
 7. bókóngé : manjang ngilang
 8. bréngosé : nglalêr ménclók
 9. bréngosé : ngulêr kèkèt
 10. cahyané : sumunu/sumunar
 11. cahyané : ngalêntríh
 12. drijiné : mucuk êri
 13. godhègé : simbar rumêmbun
 14. guluné : ngêlung gadhúng
 15. guluné : ngolan-olan
 16. èsêmé : kaya madu
 17. èsêmé : pahít madu
 18. idêpé : tumênga ing tawang
 19. irungé : kencana piñatar
 20. irungé : mbangír
 21. irungé : ngudhúp mlathi
 22. janggut : lir antiga
 23. kémpólé : ngêmbang pudhak
 24. kémpólé : nyikíl walang
 25. kuning : ambangkle keris, kuning nemu giring
 26. lakuné : macan 1uwé
 27. lakuné : magêr timun
 28. lèmbèhané : mblarak sêmpal
 29. lambéné : manggís karêngat
 30. lambéné : nggula satêmlík
 31. lêngêné : nggandhéwa pinênthang
 32. mripaté : blalak-blalak
 33. mripaté : ndamar kanginan
 34. nétrané : liyêp alindri
 35. pakulitané : ngulit langsêp
 36. pakulitané : irêng manís
 37. pamuluné : ambênglé kiris
 38. pamuluné : prada binabar
 39. pawakané : gagah pidêgsa
 40. pawakané : ramping
 41. pipiné : ndurèn sajuring
 42. polatané : ruruh jatmika
 43. praèné : sumunar
 44. pundhaké : nraju êmas
 45. rai : nedheng hamaesan
 46. rambuté : ngandhan-andhan
 47. rambuté : ngêmbang bakúng
 48. sinómé : micís wuncah
 49. sinómé : mbibís mabúr
 50. slirané : sidhêt singsêt
 51. solahé : mêrak ati
 52. susuné : nyêngkir gadhing
 53. swarané : ngombak banyu
 54. tangané : nggandhewa pinenthang
 55. tungkaké : bunder lir jinångkå
 56. ulaté : sumèh/sumunar
 57. untuné : miji timún
 58. untuné : ngêlar kombang
 59. wangé : ngungkal gênang
 60. wangé : nyangkal putúng
 61. wataké : andhap asór
 62. wêntisé : mukang gangsír
 63. wêntisê : ndamèn mêtêng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *