KERATA BASA

Kerata Basa uga diarani jarwa dhosok. kerata tegese udhar utawi ngudari. Kerata Basa tegese tetembungan sing diudhari utawa dipirit,nanging mathuk karo kekarepane. utawa Kerata Basa yaiku negesi tembung manut pepiridane wandane.

Tuladha : Pak Triman lan garwane, Bu Triman lagi ngrembug bab putrane pambarep

Tembung “garwa” yen dikerata dadi “sigaraning nyawa”,

tebu dikerata antebing kalbu,

tepas dikerata titip napas.

Daftar Tembung Kerata Basa :

01. anak
02. bapak
03. batur
04. bocah
05. brêkat
06. cangkêm
07. cangkír
08. cêngkír
09. denåwå
10. dhésèmbêr

11.dhalang
12. dongèeng
13. garwå
14. gêdhang

15. gelas
16. gêrang
17. guru
18. gusti
19. januari
20. kaji
21. kathók
22. kódhók
23. kotang
24. krikíl
25. kupíng
26. Kuplúk

27.kurma
28. Kursi

29.lemper
30. ludrúk
31. malíng
32. mantu
33. måråtuwå
34. nopèmbêr
35. oktobêr
36. pébruari

37.piring
38. prawan
39. saru

40. sajadah

41.sega
42. sêjarah
43. sêkutêr
44. sêpuh

45.sepur
46. simah
47. sinóm
48. sirah
49. siti
50. sopir
51. sruwal
52. sulap
53. tandúr
54. tåpå
55. tarúb
56. tayúb
57. têbu
58. tépas
59. tuwå
60. wanitå
61. wédang
62. wêdhus
63. wêtêng

karêp åpå-åpå kudu ånå lan énak.
bap åpå-åpå pêpak
êmbat-êmbating tutúr
mangan kåyå kêbo, gawéyané ora kêcacah.
didèlèh mak brêg terús diangkat
yèn ora dicancang ora mingkêm.
kanggo nyancang pikír
kêncêngé pikír
ngêdên håwå ngumbar håwå napsu
gêdhé-gêdhéné sumbêr

ngudhal piwulang
dipaido ora mêngèng
sigaraning nyåwå
sagêd padhang, digêgêt bar madhang.

Yen tugel ora bisa dilas
sêgêré wis arang-arang
kêna digugu lan ditiru
bagusíng ati
hujan sabên ari
tekadé siji
diangkat sitók-sitók
tekå-tekå ndhódhók.
sikute diutang
kêri ing sikíl
kaku njepipíng
kaku nyêmplúk

Nggedhekake rasa sukur lan narima
yên diungkúrake banjúr isi

Dialem ya memper
gulune gélo-gélo, sikile gêdrúg-gêdrúg
njipúk amalé wóng síng ora elíng
diéman-émani mêksa mêtu
mårå-mårå kêtêmu tuwå
ånå sumbêr
untúb-untubé sumbêr
yèn mépé mburu ari

yen wis sepi miring
yèn pêpara (lêelungan) kudu wayah awan
kasar lan kêliru

sejane ngibadah

yen wis ngangseg lega
sêjan ngarah (yèn dinå riåyå/Idul Fitri)
sambi séndhéku mlayu bantêr.
sabdané ampúh

asepe menduwur
isiné omah
isih enóm
isiné rah
isiné bulu bêkti
yèn ngaso mampír (ing warúng).
saru yèn nganti uwal
yèn kesusu bakal ketilap.
nåtå karo mundúr
tatane kåyå wóng påpå
ditåtå supåyå katón murúb(apik/asri)
ditåtå supåyå katón guyúb
antêbé kalbu
titíp napas
untune wis rowå, ngenteni metune nyåwå
wani ditåtå,wani mranata
dianggo gawé kadang
suwé ora tau adús
ruwêt tur pêtêng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *