Tembung saroja yaiku tembung loro kang meh padha tegese dienggo bareng.

Tuladha :

 • Colong jupuk : tembung colong tegese meh padha karo njupuk.
 • Was-sumelang : tembung was utawa was-was tegese meh padha karo
 • Ayem tentrem : tembung ayem tegese meh padha karo

Tembung kang kacithak miring ing ukara  ngisor iki jangkepana supaya dadi tembung saroja !

 1. Budi nyuwun idi ……………. marang simboke anggone arep nerusake sekolah SMP.
 2. Lomboke Pak Sena katon abang …………….ngebaki pategalan mula wis wiwit diundhuhi.
 3. Amarga larane wis kasep lambene katon biru……….
 4. Ketiga wis nengahi lumrahe banjur ngancik mangsa bediding. Yen ngancik mangsa bedhidhing yen bengi hawane adhem ………..
 5. Umume saiki kutha lan desa wis abyor amarga lampu listrik, nanging yen pinuju listrik mati banjur katon peteng …………..
 6. Kabe yen arep dianakake ruwatan masal ing petilasane Mbah Jatikusuma lan Jatikuswara ing Desa Janjang wis sumebar sarana gethok ……….
 7. Daksawang saka kadohan katon putih ………… tibake kembang mlathi sing lagi padha mekar.
 8. Anggone nyambut gawe direwangi ketekuk ………….. ewa semana isih kurang wae.
 9. Sardi tiba saka sepedha raine nganti babak ……………..
 10. Para pejuang 45 wis tau ngrasakake lara ………………. jaman penjajahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *